Search tabs and chords

Search for song, artist or band

Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Matti Caspi guitar tabs for I cu

Guitar tabs with lyrics

ì÷çú àú éãé áéãê - ñåìå
   úåòú÷ ò"é àìåï ãøåøé
àôøéì 1997
droriain@netvision.net.il
                         äùéø (åäñåìå) áôä îéðåø
       Fm chord diagramFmFm Gdim chord diagramGdimGdim Fm chord diagramFmFm/Ab chord diagramAbAb  F7 chord diagramF7F7/A chord diagramAA    Bbm chord diagramBbmBbm      Bdim chord diagramBdimBdim
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------
B chord diagramBB---------------------------------------------------------8^------8-----
G chord diagramGG----------8--10-----8h10\3--10/11--10--8--10------8--10------10--------
D chord diagramDD---8--10--------------------------------------11-----------------------
A chord diagramAA-----------------------------------------------------------------------
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------


      Fm chord diagramFmFm/C chord diagramCC    Db chord diagramDbDb        Ddim chord diagramDdimDdim    Fm chord diagramFmFm/Eb chord diagramEbEb
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------
B chord diagramBB---8h9p8----------8--8^------8--8h9p8----------8--8^------8--8---------
G chord diagramGG--------------10---------10----------------10---------10---------------
D chord diagramDD----------10---------------------------10------------------------------
A chord diagramAA-----------------------------------------------------------------------
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------


  Edim chord diagramEdimEdim Fm chord diagramFmFm           F7 chord diagramF7F7           Bbm chord diagramBbmBbm
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------
B chord diagramBB---9--8----------------------------------------------------------------
G chord diagramGG---------10--10-----------------------------------10\9--8~~~------8----
D chord diagramDD-----------------10--10------8h9h10--10/11/12/13--------------10-------
A chord diagramAA-------------------------11--------------------------------------------
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------


  Fm chord diagramFmFm/A chord diagramAA    C7 chord diagramC7C7           Fm chord diagramFmFm         Db chord diagramDbDb
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------
B chord diagramBB-----------------------------------------------------------------------
G chord diagramGG-----------------------------------------------------------------------
D chord diagramDD---11--8--11--10------8--9h10--8-------------------10--8---------------
A chord diagramAA------------------11--------------10--8-----8--11---------11--10h11----
E chord diagramEE-----------------------------------------8-----------------------------


E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------
B chord diagramBB-----------------------------------------------------------------------
G chord diagramGG-----------------------------------------------------------------------
D chord diagramDD-----------------------------------------------------------------------
A chord diagramAA---p10--8--------------------------------------------------------------
E chord diagramEE-----------------------------------------------------------------------

==            TABLATURE EXPLANATION            ==


----------        ----------        ----t---
----5h8--- Hammeron    ----(8)--- Ghost     ----6--- Tap
----------        ---------- Note      --------
----5p8--- Pulloff    ----------        --------

----------        ----------        -----p--
----5/8--- Slide Up    -----x---- Dead      -----7-- Pop
----------        ---------- Note      --s-----
----5\8--- Slide Down   ----------        --5----- Slap

----------        ||------|| Repeat     --------
----5~~~-- Vibrato    ||*----*||        ---5^--- Bend
----------        ||*----*||        --------

----------        ||------||        --------

----------        ----------        --------
-4:------- Time      ----------        --------
-4:------- Signature   ----------        --------
----------        ----------        --------

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google