Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Piter Wilkens guitar chords for It fűgelbekfers

Guitar chords with lyrics

Tuning: Standard (E A D G B E)


Intro:
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
e|----2--3-|---0--0-|---3--3-|--------|
A chord diagramBB|----3--3-|---1--1-|---3--3-|--------|
A chord diagramG+G|----2--2-|---0--0-|---0--0-|--------|
A chord diagramD MajorD|-0-------|--------|--------|-0------|
A chord diagramA augmentedA|---------|-3------|--------|---0--3-| 2x
A chord diagramE MajorE|---------|--------|-3------|--------|
Verse 1:
A chord diagramD MajorD        A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
 Mei 'k jo wat freegje, siz my is 't wier
A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
kom ik hjir wer en faaks as in dier
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
it wol my net oan, mar ik krij it te kwea
   A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
as ik tink oan myn libben aanst nei de dea

Intermezzo:
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD


Verse 2:
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
Ik wol my wol skikke as hűn of as do
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
as bolle of hynst, as 't moat sels as ko
    A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G       A chord diagramD MajorD
mar 't hert stie my stil, in skande dat is 't
   A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
hjoed seach ik yn Artis in fűgelbekbist

Intermezzo:
     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD

Verse 3:
  A chord diagramD MajorD         A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
It leafst bleau 'k yn Fryslân mei sjonge as wurk
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
dan tink ik al gau oan lyster of ljurk
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
in aard is in aard en je bliuwe dochs gast
   A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
yn it liif fan in oar dat net by je past


Verse 4:
A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC   A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Lit my oars swimme as in dolfyn
   A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
en 'k wol sels wol libje as knyn of as swyn
    A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
mar ik bin dochs in minsk en ik wol, nee beslist
A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
noait fan myn libben yn in fűgelbekbist
A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
noait fan myn libben yn in fűgelbekbist


Chorus:
    A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Want in fűgelbekbist is lilk en dom
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
as fűgelbekbist kom ik net werom
   A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
as ik tink oan dat műnster, dan wurd ik al kjel
  A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
dan baarn ik noch leaver yn it fjoer fan de hel
    A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
ja, dan baarn ik noch leaver yn it fjoer fan de hel

Intermezzo:
     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD


Verse 5:
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G       A chord diagramD MajorD
Nim gau in beslút, jo witte 'k wurd âld
 A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
Tasmanië,  dat is de ein fan de wrâld
   A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
en ik wol ek net nei Artis yn in hok of in koai
   A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
en ik fret wier gjin wjirms, godskes wat in alloai


Verse 6:
A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC   A chord diagramG+G       A chord diagramD MajorD
Sa 'n primityf węzen, da's neat foar my
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
hiel d' evolúsje gie oan sy foarby
   A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
ja no tinke jo grif, die Piter is in narsist
   A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
mar asjeblyft nee, noait gjin fűgelbekbist


Verse 7:
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
In liuw is in kening, in hazze kin hurd
A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
sterk is in bear en tűk is in murd
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
je hawwe respekt foar in wolf as in haai
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
mar elkenien skyt op it fűgelbekskaai


Verse 8:
  A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
Ea bin 'k űntkommen, oan de byt fan in slang
  A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G       A chord diagramD MajorD
ik kin 't him ferjaan, al wie 'k al wat bang
      A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
mar neffens my is elk bist fan natuere sadist
   A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
en ik haatsje 't ferskriklike fűgelbekbist


Chorus:
    A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Want in fűgelbekbist is lilk en dom
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
as fűgelbekbist kom ik net werom
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
ik fyn wol wat út, ik skop wol in rel
    A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
mar ik sil der foar soargje dat 'k baarn yn 'e hel
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
ik sil der foar soargje dat 'k baarn yn 'e hel


Bridge:
A chord diagramC majorC          A chord diagramFF    A chord diagramG+G
Fűgelbekmantsjes ha fűgelbeklyfkes
  A chord diagramC majorC         A chord diagramFF    A chord diagramG+G
sy frije allinne mei fűgelbekwyfkes
  A chord diagramC majorC         A chord diagramFF      A chord diagramG+G
en fűgelbekwyfkes dat griisd my sa oan
A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC     A chord diagramG+G   A chord diagramD MajorD
Hear, lit my bliuwe in minske persoan


Chorus:
    A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
Want in fűgelbekbist is lilk en dom
  A chord diagramD MajorD    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G     A chord diagramD MajorD
as fűgelbekbist kom ik net werom
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC      A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
ik wurd wol in dief en oars stek ik ien del
    A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
mar ik sil der foar soargje dat 'k baarn yn 'e hel
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD
ik sil der foar soargje dat 'k baarn yn 'e hel
  A chord diagramD MajorD      A chord diagramC majorC       A chord diagramG+G     N.C.
ik sil der foar soargje dat 'k baarn ...


Outro:
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD
A chord diagramD MajorD     A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G    A chord diagramD MajorD

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google