Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Misc Soundtrack guitar chords for A love so beautiful - wo duo xi huan ni ni hui zhi dao

A Love So Beautiful - Wo Duo Xi Huan Ni Ni Hui Zhi Dao chords by Misc Soundtrack

Misc Soundtrack guitar chords for A love so beautiful - wo duo xi huan ni ni hui zhi dao

Guitar chords with lyrics

 • Capo on 3rd
[Intro]
A chord diagramFF A chord diagramG+G A chord diagramE MajorE A chord diagramA augmentedA A chord diagramDmDm A chord diagramG+G A chord diagramC majorC


[Verse]
     A chord diagramC majorC             A chord diagramA minorAm
W? x hu n n? de y nj ng n? de jiémáo n? de l ng’ào
     A chord diagramDm7Dm7            A chord diagramG+G
w? x hu n n? de ji w? n? de zu ji o n? de wéixiào
     A chord diagramE minorEm           A chord diagramA augmentedA
w? x hu n n? quán shìjiè d u zh dào cháoxiào bié nào
A chord diagramDm7Dm7         A chord diagramG+G
w? huì jìxù q ng n? zh nbèi h o
     A chord diagramC majorC              A chord diagramA minorAm
w? x hu n n? de chènsh n n? de sh uzh? n? de wèidào
       A chord diagramDm7Dm7             A chord diagramG+G
w? xi ng zuò n? de mián’ o n? de sh utào n? de x ntiào
     A chord diagramE minorEm            A chord diagramA augmentedA
w? x hu n n? quán shìjiè d u míngli o ji n’áo biè qìn o
A chord diagramDm7Dm7          A chord diagramG+G
w? du? nàix n q ng n? d ngzhe qiáo


[Chorus]
A chord diagramC majorC          A chord diagramG+G
x hu n n? zài m i y kè m i y? mi o
A chord diagramA minorAm           A chord diagramE minorEm
x hu n n? zài m i y? chù m i y ji o
A chord diagramFF           A chord diagramC majorC
x hu n n? y? biànchéng xíguàn nány? jiè diào
A chord diagramDm7Dm7       A chord diagramG+G
w? du? x hu n n? w? bù zh dào

A chord diagramC majorC            A chord diagramG+G
x hu n n? ràng xià y ti n fàngqíngle
A chord diagramA minorAm             A chord diagramE minorEm
x hu n n? ràng xià xu? ti n w nnu nle
A chord diagramFF           A chord diagramC majorC
x hu n n? y? biànchéng xìny ng nány? fàng diào
A chord diagramDm7Dm7       A chord diagramG+G     A chord diagramC majorC
w? du? x hu n n? n? huì zh dào


[Instrumental]
A chord diagramFF  A chord diagramG+G  A chord diagramA minorAm  A chord diagramFF  A chord diagramG+G  A chord diagramC majorC


[Verse]
A chord diagramC majorC                   A chord diagramA minorAm
w? x hu n n? d? lánqiú m i gè shùnji n d u h n sh nyào
     A chord diagramDm7Dm7             A chord diagramG+G
w? x hu n n? dàn g ngqín m i gè y nfú d u h n m imiào
     A chord diagramE minorEm          A chord diagramA augmentedA
w? x hu n n? péi w? kànsh? f n x n kàn w? t u xiào
A chord diagramDm7Dm7        A chord diagramG+G
f n yè yóuxì w? pèihé n? d o


[Bridge]
A chord diagramFF       A chord diagramG+G
 u’ r x nqíng g nmào f sh o
A chord diagramE MajorE       A chord diagramA minorAm
n? shì tián di yào
    A chord diagramFF
jiùsuàn down dào bào
   A chord diagramG+G       A chord diagramG+G
y u n? fánn o quán xi o


[Chorus]
A chord diagramC majorC          A chord diagramG+G
x hu n n? zài m i y kè m i y? mi o
A chord diagramA minorAm           A chord diagramE minorEm
x hu n n? zài m i y? chù m i y ji o
A chord diagramFF           A chord diagramC majorC
x hu n n? y? biànchéng xíguàn nány? jiè diào
A chord diagramDm7Dm7       A chord diagramG+G
w? du? x hu n n? w? bù zh dào


A chord diagramC majorC             A chord diagramG+G
x hu n n? ràng y ngwén sh? y uqùle
A chord diagramA minorAm            A chord diagramE minorEm
x hu n n? ràng shùxué tí ji nd nle
A chord diagramFF            A chord diagramC majorC
x hu n n? y? biàn chéng xìny ng nány? fàng diào
A chord diagramDm7Dm7       A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC
w? du? x hu n n? n? huì zh dào


A chord diagramFF       A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC
w? du? x hu n n? n? huì zh dào

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google