Log in

One click and you are in

Login with Facebook Login with Google

Why sign up and log in

Guitar Tabs Explorer
Misc Praise Songs chords for 177 thaus txujkev kaaj sab green

177 Thaus Txujkev Kaaj Sab Green chords by Misc Praise Songs

Misc Praise Songs chords for 177 thaus txujkev kaaj sab green

Guitar chords with lyrics

Tuning: Standard (E A D G B E)


Verse 1:
    A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G
Thaum txoj kev kaj sab nkaag lug rau huv kuv lub sab,
  A chord diagramE minorEm       A chord diagramA7A7      A chord diagramD MajorD
Ua caag kev ntxhuv sab txawm lug hab,
   A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC      A chord diagramA7A7      A chord diagramDsus2Dsus2
Txawm yog le ntawd los, Tswv Yexus qha has tas,
     A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC   A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Kuv tau txais kev kaaj sab, kev kaaj sab.

Chorus:
    A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD
Kuv tau txais (kuv tau txais)
    A chord diagramG+G    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G
Kev kaaj sab; (Kev kaaj sab)
     A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm A chord diagramD/F#D/F# A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Kuv tau txais kev kaaj sab, kev kaaj sab!


Verse 2:
   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G
Dlab Ntxwg-nyoog xaav ntxas kuam kuv ntsib txoj kev txom-nyem,
  A chord diagramE minorEm       A chord diagramA7A7      A chord diagramD MajorD
Los kuv zoo saab Yexus qha tseg,
   A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC      A chord diagramA7A7      A chord diagramDsus2Dsus2
Has tas Nwg paub tseeb kuv yeej yuav kov tsi Yeej,
     A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC  A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Nwg txhaj nqeg lug ua kuv tug Cawmseej.


Chorus:
    A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD
Kuv tau txais (kuv tau txais)
    A chord diagramG+G    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G
Kev kaaj sab; (Kev kaaj sab)
     A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm A chord diagramD/F#D/F# A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Kuv tau txais kev kaaj sab, kev kaaj sab!


Verse 3:
   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G
Kuv tej kev txhaum txim Nwg muab dlai saum ntoo ntsia tes,
   A chord diagramE minorEm       A chord diagramA7A7     A chord diagramD MajorD
Nwg hlub kuv Nwg tsis tso kuv tseg,
   A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC      A chord diagramA7A7      A chord diagramDsus2Dsus2
Nwg ntxuav kuv kev txhum kuam kuv huv-si dlawb paug,
   A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC   A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Kuv txhaj hu nkauj ua Tswv Yexus tsaug.


Chorus:
    A chord diagramC majorC       A chord diagramD MajorD
Kuv tau txais (kuv tau txais)
    A chord diagramG+G    A chord diagramC majorC    A chord diagramG+G
Kev kaaj sab; (Kev kaaj sab)
     A chord diagramC majorC    A chord diagramE minorEm A chord diagramD/F#D/F# A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Kuv tau txais kev kaaj sab, kev kaaj sab!


Verse 4:
   A chord diagramG+G      A chord diagramD MajorD       A chord diagramC majorC        A chord diagramG+G
Thov Vaajtswv paab kuam kuv lub qhov muag tau mus pum
   A chord diagramE minorEm       A chord diagramA7A7      A chord diagramD MajorD
Tswv Yexus nro]ug fuab nrug cua lug,
  A chord diagramG+G       A chord diagramC majorC      A chord diagramA7A7      A chord diagramDsus2Dsus2
Lug txug ib ntaa ntuj muaj suab raaj nrov thoob ntuj,
   A chord diagramG+G      A chord diagramC majorC   A chord diagramDsus2Dsus2  A chord diagramG+G
Thaum ntawd kuv yuav muaj kev kaaj sab lug.

Almost there ...

Sign in to get your own page with links to favourite songs and more. You are just one click away...

Login with Facebook Login with Google